درخشش تلیار، اپلیکیشن ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان