راهنمای ساخت ربات

این راهنما ویژه کارشناسان تلیار بوده و جهت ساخت ربات تلگرامی تلیار کارشناس می باشد