شرایط دریافت خدمات مشاوره‌ای از طریق تلیار

١ .این متن،به منظور تعیـین جزئیـات دریافـت خـدمات مشـاوره ای، از طریـق سـامانه ی «تلیـار»، تنظـیم شده اسـت؛ لطفـاً آن را بـه دقت بخوانیـد، و توجـه کنیـد دریافت خدمات مشاوره ای، از طریق سامانه ی یادشده، منوط به پذیرش و اجرای دقیق کلیه ی موارد مندرج در این متن است.

٢ .ارائه ی خدمات مشاوره ای، از طریق تلیار، در حکـم موافقـت شـما، بـه عنوان «متقاضـی»، بـا کلیـه ی مـوارد ذیـل اسـت. ایـن شـرایط، در هـر زمـان، از سـوی تلیار قابل تغییرند؛ بنـابراین، ایـن صـفحه را دائمـاً مـورد بـازبینی قـرار دهیـد. در هـر زمـان کـه بـا هریـک از ایـن مـوارد موافقـت نداشـتید، دریافـت خـدمات مشاوره ای از این طریق را خاتمه دهید.

٣ .ســامانه ی تلیــار، کــه در ایــن مــتن، به اختصــار، «تلیــار» خوانــده میشــود، یــک بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های کــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application ،(رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، کـه امکـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای، میـان اشـخاص را فـراهم میکنـد. مالکیـت سـامانه ی تلیـار، بـه طور کامـل و مطلـق، به شـرکت ارتباطـات فراگیـر دانشـیار (بامسـئولیت محدود)، به شناسـه ی ملی ١۴٠٠۵٨۴٣٢۵٠ و شماره ی ثبت ۴٩١٨۶١ ،نزد اداره ی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، تعلق دارد.

۴ .از آنجــا کــه تلیــار، در هــیچ شــرایطی، هیچگونــه دخــالتی در محتــوای تبادلشــده میــان هریــک از مشــاوران، و هریــک از متقاضــیان دریافــت خــدمات مشاوره ای و، همچنین، محتوای ارائه شده بـر تارنمـای تلیـار، کـه بـدون نظـارت تلیـار و، صـرفاً، از سـوی هریـک از مشـاوران، تهیـه می شـود، نـدارد، کلیـه ی مسئولیت های قـانونی ناشـی از محتـوای تبادلشـده در تلیـار و، همچنـین، هریـک از محتویـات عرضه شـده بـر تارنمـای آن، منحصـراً، بـر عهـده ی مشـاوری قرار خواهدداشت، که تماس از طریق تلیار با وی برقرار شده است، و یا محتوای مندرج در تارنما را تهیه کرده است.

۵ .مشاوره ای که از طریق تلیار دریافت میکنیـد، در حـد تـوان مشـاوران تلیـار، دقیـق و صـحیح اسـت؛ بـا ایـن حـال، توجـه کنیـد کـه هـر مشـاوره ای میتوانـد کاملاً برخطا باشد، بـی آنکـه هیچگونـه سـوءنیت، قصـور، و یـا تقصـیری در میـان باشـد. از ایـن رو، چنانچـه مسـتند بـه هریک از مشـاوره های دریافت شـده از طریـق تلیـار، هرگونـه تصـمیمی گرفتیـد، مسـئولیت انحصـاری آن برعهـده ی شماسـت و، تحـت هـیچ شـرایطی، هیچگونـه مسـئولیتی متوجـه تلیـار، و یـا هریک از مشاوران آن، که از طریق تلیار، خدمات مشاورهای آنها را دریافت کرده اید، نخواهدبود.

۶ .هنگـام نام نویسـی شـما در تلیـار، برخـی اطلاعـات هویتتـان را دریافـت کـرده ایم، کـه از آنهـا بـهدقت مراقبـت خـواهیم کرد و، تحـت هـیچ شـرایطی، جـز حکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهیم کرد.

٧ .از آنجــا کــه برنامــه ی پاســخگویی مشــاوران، از ســوی خــود آنهــا تعیــین شده اســت، و تلیــار، صــرفاً زمان هــای تعیین شــده ی آنهــا را اطلاع رســانی کرده است، در صورتی که در زمان اعلام شده دسترسی به مشاور مقدور نبود، تحت هیچ شرایطی، هیچگونه مسئولیتی متوجه تلیار نخواهدبود.

٨ .بابـت تماس هـایی کـه بـه منظور دریافـت خـدمات مشـاورهای، بـا تلیـار برقـرار خواهیـدکرد، و مدتشـان کمتـر از یک دقیقـه اسـت، هـیچ مبلغـی از حسـاب کاربریتان کسر نخواهدشد.

٩ .چنانچــه در خاتمــه ی تمــاس، اعــلام کنیــد از کیفیــت خــدمات مشــاوره ای راضــی نبوده ایــد، بابــت آن تمــاس هــیچ مبلغــی از حســاب کاربریتــان کســر نخواهدشــد؛ بــا ایــن حــال، ایــن امکــان، منحصــراً، تـا ســهم رتبه قابــل بهره بــرداری خواهــدبود، و پــس از ســه بار اعــلام عــدم رضــایت، دسترســی شــما، به خدمات مشاوره ای، از طریق تلیار، مسدود خواهدشد. این امکان، تنها در تماس های مشاوره ای وجود دارد، و در بخش تلفان برقرار نخواهدبود.

١٠ .ممکن است صـرفاً بـه منظور حصـول اطمینـان از کیفیـت ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای، تماس هـای برقرارشـده ی شـما بـا تلیـار، ضـبط شـود، کـه در صـورت ضبط تماس، مقارن آغاز ضبط، این موضوع به اطلاعتان خواهد رسید.

١١ .ممکـن اســت ایــن امکــان بـرای شـما فــراهم شــود، کـه مکالمــات میــان خــود و مشـاور، بــا اســتفاده از تلیــار را، صـرفاً بــه منظور اســتفاده های قــانونی و غیرتجاری بعدی، ضبط و ذخیره کنید، که در صورت ضبط تماس، مقارن آغاز ضبط، این موضوع به اطلاع مشاور خواهد رسید.

۱۲.تلیار در جهت ارزیابی و ارتقای کیفی خدمات ارائه شده به شما و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی حق دارد مکالمات را ذخیره و مورد پایش قرار دهد.

١۳ .در هریک از تماس هایی کـه، از طریـق تلیـار، بـا هریـک از مشـاوران برقـرار خواهیـدکرد، کلیـهی قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران را مراعـات و، مشخصــاً، از ارتکــاب هرگونــه جرمــی، از قبیــل اهانــت بــه هریک از مشــاوران، خــودداری خواهیــدکرد؛ چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــک از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه تلیار و، همچنـین، هریـک از برنامـه ها و تارنماهـایی کـه بـه هر نحـو بـهتلیار مربوط میشوند، آناً قطع خواهدشد.

 

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.