شرایط دریافت خدمات مشاوره‌ای از طریق تلیار

  • این متن، بهمنظور تعیین جزئیات دریافت خدمات مشاورهای، از طریق سامانهی «تلیار»، تنظیم شدهاست؛ لطفاً آن را بهدقت بخوانید، و توجه کنید دریافت خدمات مشاورهای، از طریق سامانهی یادشده، منوط بهپذیرش و اجرای دقیق کلیهی موارد مندرج در این متن است.
  • ارائهی خدمات مشاورهای، از طریق تلیار، در حکم موافقت شما، بهعنوان «متقاضی»، با کلیهی موارد ذیل است. این شرایط، در هر زمان، از سوی تلیار قابل تغییرند؛ بنابراین، این صفحه را دائماً مورد بازبینی قرار دهید. در هر زمان که با هریک از این موارد موافقت نداشتید، دریافت خدمات مشاورهای از این طریق را خاتمه دهید.
  • سامانهی تلیار، که در این متن، بهاختصار، «تلیار» خوانده میشود، یک بستر ارتباطی از طریق تلفن، برنامههای کاربردی تلفنهای همراه هوشمند (Application)، رایانه، اینترنت، و دیگر ابزارهای نوین ارتباطی است، که امکان برقراری ارتباط، بهمنظور ارائهی خدمات مشاورهای، میان اشخاص را فراهم میکند. مالکیت سامانهی تلیار، بهطور کامل و مطلق، بهشرکت ارتباطات فراگیر دانشیار (بامسئولیتمحدود)، بهشناسهی ملی ۱۴۰۰۵۸۴۳۲۵۰ و شمارهی ثبت ۴۹۱۸۶۱، نزد ادارهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، تعلق دارد.
  • از آنجا که تلیار، در هیچ شرایطی، هیچگونه دخالتی در محتوای تبادلشده میان هریک از مشاوران، و هریک از متقاضیان دریافت خدمات مشاورهای و، همچنین، محتوای ارائهشده بر تارنمای تلیار، که بدون نظارت تلیار و، صرفاً، از سوی هریک از مشاوران، تهیه میشود، ندارد، کلیهی مسئولیتهای قانونی ناشی از محتوای تبادلشده در تلیار و، همچنین، هریک از محتویات عرضهشده بر تارنمای آن، منحصراً، بر عهدهی مشاوری قرار خواهدداشت، که تماس از طریق تلیار با وی برقرار شدهاست، و یا محتوای مندرج در تارنما را تهیه کردهاست.
  • مشاورهای که از طریق تلیار دریافت میکنید، در حد توان مشاوران تلیار، دقیق و صحیح است؛ با این حال، توجه کنید که هر مشاورهای میتواند کاملاً برخطا باشد، بی آنکه هیچگونه سوءنیت، قصور، و یا تقصیری در میان باشد. از این رو، چنانچه مستند بههریک از مشاورههای دریافتشده از طریق تلیار، هرگونه تصمیمی گرفتید، مسئولیت انحصاری آن برعهدهی شماست و، تحت هیچ شرایطی، هیچگونه مسئولیتی متوجه تلیار، و یا هریک از مشاوران آن، که از طریق تلیار، خدمات مشاورهای آنها را دریافت کردهاید، نخواهدبود.
  • هنگام نامنویسی شما در تلیار، برخی اطلاعات هویتیتان را دریافت کردهایم، که از آنها بهدقت مراقبت خواهیمکرد و، تحت هیچ شرایطی، جز حکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچیک از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهیمکرد.
  • از آنجا که برنامهی پاسخگویی مشاوران، از سوی خود آنها تعیین شدهاست، و تلیار، صرفاً زمانهای تعیینشدهی آنها را اطلاعرسانی کردهاست، در صورتی که در زمان اعلامشده دسترسی بهمشاور مقدور نبود، تحت هیچ شرایطی، هیچگونه مسئولیتی متوجه تلیار نخواهدبود.
  • چنانچه در خاتمهی تماس، اعلام کنید از کیفیت خدمات مشاورهای راضی نبودهاید، بابت آن تماس هیچ مبلغی از حساب کاربریتان کسر نخواهدشد؛ با این حال، این امکان، صرفا، یکمرتبه با هر مشاور قابل بهرهبرداری خواهدبود، و پس از سهبار اعلام عدم رضایت شما از مشاورین متفاوت، وجهی عودت داده نخواهد شد و تلیار این حق را دارد دسترسی شما، بهخدمات اپلیکیشن را، مسدود کند.
  • در هریک از تماسهایی که، از طریق تلیار، با هریک از مشاوران برقرار خواهیدکرد، کلیهی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را مراعات و، مشخصاً، از ارتکاب هرگونه جرمی، از قبیل اهانت بههریک از مشاوران، خودداری خواهیدکرد؛ چنانچه در هر زمان، تخطی شما، از هریک از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران روشن شود، دسترسی شما بهتلیار و، همچنین، هریک از برنامهها و تارنماهایی که بههر نحو بهتلیار مربوط میشوند، آناً قطع خواهدشد.
  • تلیار متعهد است که هویت کارشناسان را بررسی نموده و صلاحیت اولیه ایشان را برای ارائه خدمات مشاورهای در هر دسته و موضوع مطابق با قوانین جاری کشور با استفاده از مدارک و سوابق ارائه شده از سمت کارشناسان احراز نماید.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.