قوانین

شرایط دریافت خدمات مشاوره‌ای از طریق تلیار

١ .این متن،به منظور تعیـین جزئیـات دریافـت خـدمات مشـاوره ای، از طریـق سـامانه ی «تلیـار»، تنظـیم شده اسـت؛ لطفـاً آن را بـه دقت بخوانیـد، و توجـه كنیـد دریافت خدمات مشاوره ای، از طریق سامانه ی یادشده، منوط به پذیرش و اجرای دقیق كلیه ی موارد مندرج در این متن است.

٢ .ارائه ی خدمات مشاوره ای، از طریق تلیار، در حكـم موافقـت شـما، بـه عنوان «متقاضـی»، بـا كلیـه ی مـوارد ذیـل اسـت. ایـن شـرایط، در هـر زمـان، از سـوی تلیار قابل تغییرند؛ بنـابراین، ایـن صـفحه را دائمـاً مـورد بـازبینی قـرار دهیـد. در هـر زمـان كـه بـا هریـك از ایـن مـوارد موافقـت نداشـتید، دریافـت خـدمات مشاوره ای از این طریق را خاتمه دهید.

٣ .ســامانه ی تلیــار، كــه در ایــن مــتن، به اختصــار، «تلیــار» خوانــده میشــود، یــك بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های كــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application ،(رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، كـه امكـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای، میـان اشـخاص را فـراهم میكنـد. مالكیـت سـامانه ی تلیـار، بـه طور كامـل و مطلـق، به شـركت ارتباطـات فراگیـر دانشـیار (بامسـئولیت محدود)، به شناسـه ی ملی ١٤٠٠٥٨٤٣٢٥٠ و شماره ی ثبت ٤٩١٨٦١ ،نزد اداره ی ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، تعلق دارد.

٤ .از آنجــا كــه تلیــار، در هــیچ شــرایطی، هیچگونــه دخــالتی در محتــوای تبادلشــده میــان هریــك از مشــاوران، و هریــك از متقاضــیان دریافــت خــدمات مشاوره ای و، همچنین، محتوای ارائه شده بـر تارنمـای تلیـار، كـه بـدون نظـارت تلیـار و، صـرفاً، از سـوی هریـك از مشـاوران، تهیـه می شـود، نـدارد، كلیـه ی مسئولیت های قـانونی ناشـی از محتـوای تبادلشـده در تلیـار و، همچنـین، هریـك از محتویـات عرضه شـده بـر تارنمـای آن، منحصـراً، بـر عهـده ی مشـاوری قرار خواهدداشت، كه تماس از طریق تلیار با وی برقرار شده است، و یا محتوای مندرج در تارنما را تهیه كرده است.

٥ .مشاوره ای كه از طریق تلیار دریافت میكنیـد، در حـد تـوان مشـاوران تلیـار، دقیـق و صـحیح اسـت؛ بـا ایـن حـال، توجـه كنیـد كـه هـر مشـاوره ای میتوانـد كاملاً برخطا باشد، بـی آنكـه هیچگونـه سـوءنیت، قصـور، و یـا تقصـیری در میـان باشـد. از ایـن رو، چنانچـه مسـتند بـه هریك از مشـاوره های دریافت شـده از طریـق تلیـار، هرگونـه تصـمیمی گرفتیـد، مسـئولیت انحصـاری آن برعهـده ی شماسـت و، تحـت هـیچ شـرایطی، هیچگونـه مسـئولیتی متوجـه تلیـار، و یـا هریك از مشاوران آن، كه از طریق تلیار، خدمات مشاورهای آنها را دریافت كرده اید، نخواهدبود.

٦ .هنگـام نام نویسـی شـما در تلیـار، برخـی اطلاعـات هویتتـان را دریافـت كـرده ایم، كـه از آنهـا بـهدقت مراقبـت خـواهیم كرد و، تحـت هـیچ شـرایطی، جـز حكم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یك از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهیم كرد.

٧ .از آنجــا كــه برنامــه ی پاســخگویی مشــاوران، از ســوی خــود آنهــا تعیــین شده اســت، و تلیــار، صــرفاً زمان هــای تعیین شــده ی آنهــا را اطلاع رســانی كرده است، در صورتی كه در زمان اعلام شده دسترسی به مشاور مقدور نبود، تحت هیچ شرایطی، هیچگونه مسئولیتی متوجه تلیار نخواهدبود.

٨ .بابـت تماس هـایی كـه بـه منظور دریافـت خـدمات مشـاورهای، بـا تلیـار برقـرار خواهیـدكرد، و مدتشـان كمتـر از یك دقیقـه اسـت، هـیچ مبلغـی از حسـاب كاربریتان كسر نخواهدشد.

٩ .چنانچــه در خاتمــه ی تمــاس، اعــلام كنیــد از كیفیــت خــدمات مشــاوره ای راضــی نبوده ایــد، بابــت آن تمــاس هــیچ مبلغــی از حســاب كاربریتــان كســر نخواهدشــد؛ بــا ایــن حــال، ایــن امكــان، منحصــراً، تـا ســهم رتبه قابــل بهره بــرداری خواهــدبود، و پــس از ســه بار اعــلام عــدم رضــایت، دسترســی شــما، به خدمات مشاوره ای، از طریق تلیار، مسدود خواهدشد. این امكان، تنها در تماس های مشاوره ای وجود دارد، و در بخش تلفان برقرار نخواهدبود.

١٠ .ممكن است صـرفاً بـه منظور حصـول اطمینـان از كیفیـت ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای، تماس هـای برقرارشـده ی شـما بـا تلیـار، ضـبط شـود، كـه در صـورت ضبط تماس، مقارن آغاز ضبط، این موضوع به اطلاعتان خواهد رسید.

١١ .ممكـن اســت ایــن امكــان بـرای شـما فــراهم شــود، كـه مكالمــات میــان خــود و مشـاور، بــا اســتفاده از تلیــار را، صـرفاً بــه منظور اســتفاده های قــانونی و غیرتجاری بعدی، ضبط و ذخیره كنید، كه در صورت ضبط تماس، مقارن آغاز ضبط، این موضوع به اطلاع مشاور خواهد رسید.

١٢ .در هریك از تماس هایی كـه، از طریـق تلیـار، بـا هریـك از مشـاوران برقـرار خواهیـدكرد، كلیـهی قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران را مراعـات و، مشخصــاً، از ارتكــاب هرگونــه جرمــی، از قبیــل اهانــت بــه هریك از مشــاوران، خــودداری خواهیــدكرد؛ چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــك از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه تلیار و، همچنـین، هریـك از برنامـه ها و تارنماهـایی كـه بـه هر نحـو بـهتلیار مربوط میشوند، آناً قطع خواهدشد.