بهترین راهکار برای مدیرت استرس به خود فرد بستگی دارد