ترس در کودکان ، انواع ترس و راهکارهای مقابله با آن