گزارش تصویری از حضور تلیار در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران