نتیجه آزمون شما

رضایت شغلی شما متوسط است.
به نظر می رسد شرایط ناخوشایند یا بحران هایی را در محیط شغلی تجربه می کنید و نیاز است برای مدیریت و بهبود این شرایط با متخصصی در این زمینه مطرح کنید.

پیشنهاد ما به شما

با توجه به نتیجه تست شما
مشاورین و روانشناسان تلیار در بخش شغلی و تحصیلی می توانند در این مسیر همراه شما باشند. کافیست اپلیکیشن تلیار را دانلود کنید و یا از نسخه تحت وب تلیار استفاده کنید.

 دکمه دانلود اپلیکیشن تلیار

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.