خلاصه عمکرد و مهارت ها امتیاز 4 از 5

به وقتهایی فکر میکنم که آدمها یک لبخند می چسبانند روی لبشان تا اندوه چشمهایشان استتار شود. به آنهایی که نه...

درباره من
به وقتهایی فکر میکنم که آدمها یک لبخند می چسبانند روی لبشان تا اندوه چشمهایشان استتار شود. به آنهایی که نه تنها جسمشان بلکه اندوهشان حتی گاهی روحشان را می پوشاند. به روزهایی می اندیشم که فکرها بی اجازه وارد اتاق ذهن می شوند.خاطره هایی که بی اجازه هل می خورند میان یک روز ما .... راحت باش من هم عادت دارم به این حضور بی اجازه تا تو مرا در " لذت" یک " اندوه" سهیم کنی. روانشناس بالینی(کودک و نوجوان، اضطراب، افسردگی،وسواس)
تصویر کاربری ناشناس
  ناشناس
ایشان با حوصله گوش دادن پاسخ دقیق دادند از مشاوره با ایشان بسیار خوشحالم