لطفا کتاب برای کسب مهارت ارتباط در جامعه معرفی کنین؟

سلام دوست خوبم کتاب هفت چالش ارتباط اثر دنیس ریورز ، کتاب ارتباط مؤثر اثر ساندرا هیبلز را مطالعه کنید. موفق باشید.

مشاوره و روانشناسی  

سلام دوست عزیزما ابتدابه طوری اختیاری دست به انتخاب میزنیم اما فعالیتهای ما پس از مدتی به عادت تبدیل میشوند وبدون اینکه درموردشون فکر کنیم هرروز تکرارمیکنیم ما اگاهانه تصمیم میگیریم که چه مقدار غذابخوریم یاچه موقع درمحل کار خود حاضربشویم اما به تدریج انتخاب کردن رو متوقف ورفتاری رو بطورخودکار انجام میدهیم این پیامدکاملاطبیعی برای مغزمابه شمارمیرودباشناختی که ازچگونگی اتفاق افتادن ان به دست میاوریدمیتونیدهرمسیری که شماانتخاب میکنیدروبازسازی کنید.کتاب قدرت عادت نویسنده چارلزدوهینگ به شماکمک میکنه عادتهای بهترایجادکنیدکه منجربه پیشرفت زندگی شخصی و حرفه ای شماخواهدشد

مشاوره و روانشناسی