خانومی هستم چن ساله ازدواج کردم با 2 تا بچه مدام می کشه نمایشگاه هم داره واصرار هم داره خونه بکشه وخیلیه مصرفش بریم دکتر نمیاد بریم مسافرت نمی تونه مهمون میاد نمیاد خونه. موندم چکار کنم مصرف تریاک هم داره تا دیر وقت هم منزل میاد

با توجه به سن همسرتان،نوع مصرف و مقدار مصرف و سال هایی که مصرف داشتند و فهم این نکته که تا به حال اقدام برای عدم مصرف داشته اند یا خیر و یا چندین بار شکست درمانی داشته اند،روان شناس متخصص اعتیاد می تونند از متد راغب سازی و.... استفاده کنند برای قطع مصرف ایشون. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعتیاد مقوله ی پیچیده ای است و با نصیحت و دو بار حرف زدن با دکتر و ریش سفیدی کردن و... قابل درمان نیست.

مشاوره و روانشناسی  

سلام خانوم عزیزتصمیم باشماست یا بمون تواین زندگی وهمسرت مدام رفتارای اشتباه انجام بده وشماهم شکوه کن یا جدی ازش بخواه مثلا باوساطت یه بزرگترکه حرفشو همسرت میخونه که برای درمان مصرفش اقدام کنه.دراین مدت رواشتباهات رفتاری خودت باهمسرت کارکن ببین اشکال کارکجاست ایادرروابط زناشویی مشکل دارید یامسائل خانوادگی وارتباطی؟رابطه عاطفی توباهاش بهترکن وبعدازایجادصمیمیت بیشترحرفاتوبهش بزن .ولی دعوا وقهررواصلاامتحان نکن

مشاوره و روانشناسی