زینب فرهنگی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت


کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
مشاور خانواده و زوج درمانگر
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره طلاق
خیانتهای زناشویی
شکست عاطفی
مشاوره فردی

برای مشاوره با زینب فرهنگی تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.