هدی بدوی

روانشناس بالینی


چیزی که سرنوشت انسان را می سازد, استعدادهایش نیست, {انتخاب هایش} است.
فقط به این خاطر که امروز وحشتناک بود , به این معنی نیست که فردا هم همین طوره. مثبت بمان و لبخند بر لب داشته باش.
_مشاوره فردی
_افسردگی/اضطراب/وسواس
_مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی

برای مشاوره با هدی بدوی تلیار را نصب کنید

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
الان آماده ای؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است. *
آزمون را شروع کنیم؟
ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.
الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.*
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
آیا الان آماده ای؟ آزمون رو شروع کنیم؟
برای شروع ایمیل خود را وارد کنید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.